Nyheter.
Transport Pasientreiser.

Avtalen om syketransport opphører den 01.10.2017. Molde Taxisentral As vil ikke kunne kjøre deg til og fra lege / sykhus med bruk av rekvisisjon fra Helse Midt Norge etter denne dato. 

Molde Taxisentral As er i dialog med Helse Midt Norge vedr. situasjonen rundt pasientransporten, men det foreligger ingen løsning eller avtale med Helse Midt Norge etter 01.10.2017.

Situasjonen blir da som følger for deg som skal til og fra behandling / lege / sykhus osv. Du må da betale for turen selv, og evt sende krav til Helse Midt Norge om refusjon av beløpet.  Etter 01.10.2017 kontakt Pasientreiser for informasjon.

Når du av trafikale årsaker ikke kan benytte deg av rutegående transport på hele eller deler av reisen, kan du ha rett på tilrettelagt transport.

Transport / Rettigheter.

Transport av pasient til og fra behandlingssted. Forutsatt at avstanden til behandlingsstedet er minst 3 km og kostnadene overstiger kr 100,-, kan man få dekket utgifter til transport. Vanligvis dekkes beløp tilsvarende billigste rutegående transport. Kostnadene refunderes i etterkant etter personlig søknad.

Reiseregning sendes Helseforetakenes senter for pasientreiser. Bekreftelse på at man har vært til behandling, må legges ved, for eksempel oppmøtebekreftelse, stemplet timekort eller kvittering for betalt egenandel.

Tilrettelagt transport.

Dersom pasientens helsetilstand gjør det nødvendig å bruke drosje, dekkes utgiftene. Dersom pasienten har transportrekvisisjon fra lege, gis den til sjåføren sammen med egenandel. Har pasienten frikort, betales ikke egenandel.

Utgifter til egenandel for reise til lege tas med i beregningsgrunnlaget for å få frikort. Dersom pasienten kommer til lege eller sykehus i drosje uten rekvisisjon, må behandlende lege avgjøre om det av helsemessige grunner foreligger behov for transport med drosje.

I så fall kan legen kvittere og stemple drosjekvitteringen, som pasienten senere kan søke om å få refusjon for.


Søk om å få dekket reisen din.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til reisegodtgjørelse. Som regel gjennomfører du reisen på egenhånd, og søker i etterkant.

Før du søker

Som hovedregel får du dekket utgifter til din pasientreise med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker.

For å få reisegodtgjørelse, må avstanden til behandlingsstedet være lengre enn ti kilometer hver vei. Reisen må også koste mer enn billett til lokal minstetakst med rutegående transport. Du kan søke om å få dekket utgifter til kortere reiser, hvis din behandler dokumenterer at det var nødvendig å bruke bil eller drosje av helsemessige årsaker.

Søknaden må send​es inn senest seks måneder etter behandling.​​

Oppmøtebekreftelse

Du trenger stort sett ikke legge ved oppmøtebekreftelse.​ ​Bekreftelse på at du har vært til behandling blir hentet fra egne​ registre.

Unntak hvor oppmøtebekreftelse må legges ved er:

• Når foresatte søker på vegne av barn mellom 12 og 18 år
• Når ledsager skal søke om å få dekket reiseutgifter
• For kurs og annen behandling som ikke registreres i elektronisk pasientjournal
• For personer med hemmelig adresse

Du kan søke om å få dekket reiseutgifter hvis du er:

• Pasient
• Ledsager
• Pårørende
• Foresatt
• Verge
• Fullmektig

Fullmakt til å søke

Du kan gi noen andre fullmakt til å søke og handle på dine vegne i en sak.

Fullmakten må være skriftlig, og det bør komme klart frem av dokumentet at det er en fullmakt, så «Fullmakt» bør også være overskriften.

Videre er det nødvendig å ha med navn og kontaktinformasjon både på deg som gir fullmakt og personen som får fullmakt, hva fullmakten gjelder og personnummeret ditt for en enklere behandling av saken.

Fullmakten sendes med søknaden, og blir liggende i saken som et bilag. Pasientreiser har ikke mulighet til å lagre fullmakter ut over dette, slik at fullmakt må legges ved hver søknad.

Du kan gi en person fullmakt for å:

  • ringe til Pasientreiser og snakke med pasientreisekontoret på dine vegne

  • få innsyn i saken din

  • få henvendelser fra Pasientreiser om saken

  • få vedtaket når saken er ferdig behandlet (den som har fullmakten må da gi deg beskjed om vedtaket)

Hvem trenger fullmakt?

  • Personer, uten foreldreansvar eller vergemål, som skal søke eller handle på vegne av en pasient.

  • Institusjoner som søker om dekning av reiseutgifter i forbindelse med en pasientreise. For eksempel et asylmottak eller en skole som har lagt ut for reiseutgifter for en pasient, og søker om dekning av disse utgiftene.

En person med foreldreansvar eller vergemål trenger ikke fullmakt for å søke eller handle på vegne av pasienten vedkommende er ansvarlig for. 

Saksbehandlingstider

I en periode fremover kan du oppleve lengre saksbehandlingstid enn normalt.

1. oktober 2016 ble det lansert ny ordning for pasientreiser med nytt regelverk, saksbehandlingssystem, papirskjema og elektronisk søkefunksjon. Som følge av dette, og at ekstra mange søknader i en periode har kommet inn, kan våre brukere dessverre oppleve lengre saksbehandlingstid enn normalt. Pasientreiser har satt inn tiltak for å redusere saksbehandlingstiden.
Saksbehandlingstidene er lengst for saker som behandles manuelt, som for eksempel reiser med tilleggsutgifter.Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på manuelt vedtatte saker i uke 25 var:
Helse Nord
26,5 dager​Helse Midt-Norge
20,2 dager​Helse Vest
41,4 dager​Helse Sør-Øst
​28,1 dagerSøknader om dekning av standardsats per kilometer behandles i utgangspunktet automatisk, og kan derfor ha kortere saksbehandlingstid enn saker med tilleggsutgifter. I uke 25 var den nasjonale saksbehandlingstiden 7,6 dager for elektroniske søknader som behandles automatisk